Realizowane projekty

Po raz kolejny Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Karawana otrzymało dotację na kontynuację realizacji projektu pn. „Program Stowarzyszania Pomocy Rodzinie KARAWANA na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na lata 2021– 2024”.

Zapraszamy do skorzystania z następujących działań:

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O PRZESTRZEGANIE REŻIMU SANITARNEGO DOTYCZĄCEGO COVID – 19 . MASECZKI I ODKAŻANIE DŁONI . BARDZO DZIĘKUJEMY !!!

NOWĄ ofertą w ramach projektu jest:

• zwiększenie liczby godzin konsultacji indywidualnych;

• przeprowadzenie warsztatów kompetencji wychowawczych dla rodziców (w okresie od maja do czerwca 2022, 2023, 2024 roku) oraz rekrutacja osób do pracy w grupie stałej dla rodziców. Warsztaty przewidziane są dla osób z trudnościami w zakresie radzenia sobie w relacjach rodzinnych, zwłaszcza z dziećmi, wynikającymi z zaistnienia w rodzinie problemu związanego z uzależnieniem / przemocą. Konsultacje w sprawie powyższej oferty prowadzi terapeutka Ania, nr telefonu oraz godziny i dni dyżuru podane na końcu tej strony – ZAPRASZAMY .

Kontynuujemy pracę grup wsparcia:

grupa edukacyjno – motywująca dla osób doświadczających problemu alkoholowego (osoby chętne do udziału w grupie zapraszamy bez żadnych zapisów, bezpośrednio na wykłady)
(piątki 17.00 – 19.00)                                                                                                         Grupa przeznaczona jest dla osób nadużywających alkoholu (w tym uzależnionych, pijących ryzykownie i szkodliwie), które dotychczas nie podejmowały leczenia oraz członków ich rodzin chcących rozszerzyć swoją wiedzę w tematyce uzależnień . Zajęcia prowadzone są w formie spotkań grupowych (zajęcia wykładowe). Cykl obejmuje 12 spotkań tematycznych w zakres których wchodzą zagadnienia związane z problemem uzależnienia i współuzależnienia  wraz  z dziećmi będącymi już w rodzinach jako jej integralnej całości. Nie potrzeba konsultacji indywidualnej , przychodzimy bezpośrednio na zajęcia grupy .

grupa wsparcia dla osób współuzależnionych
(środy 17.00 – 20.00)
Grupa wsparcia jest przeznaczona dla osób żyjących z osobami uzależnionymi /wychodzącymi z uzależnienia, mających trudności w odnalezieniu się w obecnej sytuacji życiowej, potrzebującymi wsparcia emocjonalnego i informacyjnego w zakresie problemu alkoholowego i zaburzeń współistniejących. Udział w zajęciach po osobistej konsultacji z prowadzącym spotkania. Kontakt do Ani lub Jacka.

grupa rozwoju osobistego
(wtorki 17.00 – 20.00)
W ramach grupy rozwoju osobistego proponujemy serię warsztatów poświęconych asertywności, pracy w obszarze poczucia winy i wstydu oraz warsztat związany z przepracowaniem uczuć związanych ze stratą. Zajęcia tej grupy w pierwszej kolejności są dostępne dla osób, które ukończyły w naszym Stowarzyszeniu grupę dla osób z syndromem DDA/DDD. Kontakt do Ani lub Jacka.

grupa wsparcia w utrzymaniu abstynencji
(czwartki 17.00 – 20.00)
Program przeznaczony jest dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, które rozpoznały swój problem i chcą utrzymywać abstynencję. Ukończyły leczenie podstawowego programu leczenia uzależnienia lub grupę edukacyjno-motywującą w SPR „KARAWANA”. Grupa prowadzona jest przez terapeutę, który zarządza jej aktywnością, treść każdego spotkania wypełniona jest przez uczestników zajęć. Udział w zajęciach grupy po konsultacji z terapeutą prowadzącym . Kontakt do Jacka.

grupa wsparcia modułem psychologiczno – rozwojowym dla osób z syndromem DDA/DDD
(poniedziałki 17.00 – 20.00)

Grupa zajęcia zaczyna zawsze z początkiem stycznia , każdego roku .


Celem pracy grupy jest stworzenie zintegrowanego wsparcia dla osób z syndromem DDA/DDD, łączącego model warsztatowy (praca własna uczestników, wykłady, treningi) jak i moduł pracy psychologicznej. Zapisy i ewentualny udział w zajęciach grupy, tylko po indywidualnej konsultacji z terapeutami prowadzącymi , Anią lub Jackiem .Kontakt telefoniczny do Ani lub Jacka w celu umówienia spotkania indywidualnego . Nr telefonów do terapeutów , podane na końcu tej strony .

wyjazd integracyjno – profilaktyczny z modułem warsztatowym (sierpień 2022 r. 2023 r., 2024 r.; Schronisko górskie PTTK na Przełęczy Przegibek)
Do udziału w obozie zapraszane są osoby uzależnione od alkoholu – uczestnicy grupy wsparcia w utrzymaniu abstynencji, osoby współuzależnione z grupy wsparcia dla osób współuzależnionych oraz uczestników z grupy wsparcia dla osób z syndromem DDA / DDD. Program warsztatów ukierunkowany jest na poprawę psychospołecznego funkcjonowania jego uczestników, uwzględniając przede wszystkim pracę w obszarze relacji z rodziną.

Konsultacje indywidualne
(środy i piątki w godzinach 15.00 – 17.00, oraz w środy w godzinach 10.00 – 14.00)
Konsultacje indywidualne są standardowym postępowaniem jeżeli chodzi o przyjmowanie nowych członków do grup wsparcia (jest wymogiem w przypadku przyjmowania do wszystkich grup z wyłączeniem grupy edukacyjno – motywującej dla osób doświadczających problemu alkoholowego). Konsultacje przeznaczone są dla uczestników wszystkich grup wsparcia, osób zaniepokojonych spożywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez siebie czy przez osoby w najbliższym otoczeniu, kobiet z małymi dziećmi poszukujących wsparcia edukacyjnego i psychologicznego.

Konsultacje są bezpłatne.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty zachęcamy do kontaktu milowego sprkarawana@gmail.com

Osoby do kontaktu telefonicznego :

Jacek Znamierowski tel. 502 153 628  w poniedziałki 16.00 – 17.00, środy 15 00 – 17.00 i piątki 15.00 – 17.00

Anna Kiełbasińska tel: 517 704 453 w poniedziałki 16.00 – 17.00, środy 10.00 – 14.00.

Program Stowarzyszania Pomocy Rodzinie „KARAWANA” na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na lata 2021 – 2024″ jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy.