Realizowane projekty

Po raz kolejny Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Karawana otrzymało dotację na kontynuację realizacji projektu pn. „Program Stowarzyszania Pomocy Rodzinie KARAWANA na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na lata 2018 – 2021”.

Zapraszamy do skorzystania z następujących działań:

grupa edukacyjno – motywująca dla osób doświadczających problemu alkoholowego (osoby chętne do udziału w grupie zapraszamy bezpośrednio na wykłady, nie ma potrzeby wcześniejszej konsultacji indywidualnej )
(piątki 17.00 – 19.00)
Grupa przeznaczona jest dla osób nadużywających alkoholu (w tym uzależnionych, pijących ryzykownie i szkodliwie), które dotychczas nie podejmowały leczenia oraz członków ich rodzin. Zajęcia prowadzone są w formie spotkań grupowych (zajęcia wykładowe). Cykl obejmuje 12 spotkań tematycznych w zakres których wchodzą zagadnienia związane z problemem uzależnienia i współuzależnienia  wraz  z dziećmi będącymi już w rodzinach jako jej integralnej całości.

grupa wsparcia dla osób współuzależnionych
(wtorki 17.00 – 20.00)
Grupa wsparcia jest przeznaczona dla osób żyjących z osobami uzależnionymi /wychodzącymi z uzależnienia, mających trudności w odnalezieniu się w obecnej sytuacji życiowej, potrzebującymi wsparcia emocjonalnego i informacyjnego w zakresie problemu alkoholowego i zaburzeń współistniejących.

grupa rozwoju osobistego
(środy 17.00 – 20.00)
W ramach grupy rozwoju osobistego proponujemy serię warsztatów poświęconych asertywności, pracy w obszarze poczucia winy i wstydu oraz warsztat związany z przepracowaniem uczuć związanych ze stratą. Zajęcia tej grupy w pierwszej kolejności są dostępne dla osób , które ukończyły w naszym Stowarzyszeniu grupę dla osób z syndromem DDA/DDD.

grupa wsparcia w utrzymaniu abstynencji
(czwartki 17.00 – 20.00)
Program przeznaczony jest dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, które rozpoznały swój problem i chcą utrzymywać abstynencję. Ukończyły leczenie podstawowego programu leczenia uzależnienia lub grupę edukacyjno-motywującą w SPR „KARAWANA”. Grupa prowadzona jest przez terapeutę, który zarządza jej aktywnością, treść każdego spotkania wypełniona jest przez uczestników zajęć.

grupa wsparcia modułem psychologiczno – rozwojowym dla osób z syndromem DDA/DDD
(poniedziałki 17.00 – 20.00)
Celem pracy grupy jest stworzenie zintegrowanego wsparcia dla osób z syndromem DDA/DDD, łączącego model warsztatowy (praca własna uczestników, wykłady, treningi) jak i moduł pracy. Zapisy i ewentualny udział w zajęciach grupy po indywidualnej konsultacji z terapeutą prowadzącym.

wyjazd integracyjno – profilaktyczny z modułem warsztatowym (sierpień 2019 r. 2020 r., 2021 r.; Schronisko górskie PTTK na Przełęczy Przegibek)
Do udziału w obozie zapraszane są osoby uzależnione od alkoholu – uczestnicy grupy wsparcia w utrzymaniu abstynencji, osoby współuzależnione z grupy wsparcia dla osób współuzależnionych oraz uczestników z grupy wsparcia dla osób z syndromem DDA / DDD. Program warsztatów ukierunkowany jest na poprawę psychospołecznego funkcjonowania jego uczestników, uwzględniając przede wszystkim pracę w obszarze relacji z rodziną.

Konsultacje indywidualne
(styczeń – 2019 do grudnia- 2021, z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień w każdym roku, piątki w godzinach 13.00 – 17.00)
Konsultacje indywidualne są standardowym postępowaniem jeżeli chodzi o przyjmowanie nowych członków do grup wsparcia (jest wymogiem w przypadku przyjmowania do wszystkich grup z wyłączeniem grupy edukacyjno – motywującej dla osób doświadczających problemu alkoholowego) oraz mają za zadanie pomoc również w formie indywidualnej osobom uczestniczącym w grupach wsparcia. Konsultacje są bezpłatne.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty zachęcamy do kontaktu milowego sprkarawana@gmail.com

Osoba do kontaktu telefonicznego :  Jacek Znamierowski tel. 502 153 628  w poniedziałki i wtorki, w godzinach 14.00 do 16.00

Program Stowarzyszania Pomocy Rodzinie „KARAWANA” na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na lata 2018 – 2021″ jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy.